محلول های مورد استفاده در پوشش‌دهی اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی چیست؟

محلول های قابل استفاده در یک حمام الکترولیت پوشش دهی به روش  اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی

به طور کلی محلول های قابل استفاده در یک حمام الکترولیت پوشش دهی در روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی دارای خاصیت بازی هستند. این محلول ها می توانند ترکیباتی بر پایه فسفاتی، سیلیکاتی، نیتراتی، آلومیناتی و یا بوراتی و یا مخلوطی از این ترکیبات باشند. از بین این محیط های بازی، محلول های بر پایه ترکیبات فسفاتی و سیلیکاتی بیشترین کاربرد را دارند.

پوشش به دست آمده در کلیه محلول ها در روش  اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی یا PEO دارای ساختار منظم و پایداری بوده و محافظ خوبی برای فلز زیر لایه محسوب می شود. با این وجود، یکی از عوامل موثر درخواص نهایی پوشش، محلول الکترولیت فرایند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی است.

طبق مطالعات صورت گرفته مشاهده شده است که پوشش PEO ایجاد شده در محلول الکترولیت پایه سیلیکاتی نسبت به پوشش ایجاد شده در محلول پایه فسفاتی از مقاومت به خوردگی بالاتری برخوردار است. همچنین پوشش اکسیدی در محلول پایه سیلیکاتی فشرده تر و همگن تر بوده و دارای میکروسختی بیشتری نسبت به محیط فسفاتی است. این در حالی که ضریب اصطکاک پوشش تشکیل شده در محیط های سیلیکاتی بیشتر از محیط های فسفاتی است.

 اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتیدیدگاهتان را بنویسید