روابط عمومی

اطلاعات تماس تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی
m.zangene@taracoat.com کارشناس ارشد متالورژی مدیر روابط عمومی مرتضی زنگنه