دریایی

صنایع دریایی

در تجهیزات مورد استفاده در صنایع دریایی، خوردگی فلزاتی مانند آلومینیوم و منیزیم یکی از اساسی ترین چالش ها است. مهندسی سطح می‌تواند یک راه مفید برای جلوگیری از این خوردگی ارائه کند. روش پوشش‌دهی اکسیداسیون پلاسما القایی یک سطح سرامیکی سخت و خنثی به روش الکتروشیمیایی به دست می‌دهد. این پوشش مقاومت به خوردگی و سایش مناسبی برای فلزات سبک زیرلایه فراهم می‌کند. این روش با افزایش دوام و بهبود عملکرد تجهیزات مورد استفاده در صنایع دریایی می‌تواند کمک شایانی به علم مهندسی کند.