مدیریت

اطلاعات تماس سمت نام و نام خانوادگی
۰۹۱۳۴۲۳۲۶۳۲

naderi@taracoat.com

مدیرعامل محمدعلی نادری مهندس محمدعلی نادری
۰۹۱۳۳۳۸۹۸۹۲

asadian@taracoat.com

مدیر تحقیق و توسعه اسماعیل اسدیان
۰۹۱۲۳۷۶۵۷۳۵

zargar@taracoat.com

مدیر بازاریابی و فروش امین زرگر بابل‌دشتی مهندس امین زرگر
۰۹۱۲۶۸۷۸۵۶۵

raiessi@taracoat.com

مدیر بازاریابی بین المللی مجید رییسی