خودرو

خودرو

صنعت خودروسازی در سال های اخیر تلاش های بسیاری را در جهت کاهش وزن وسایل نقلیه انجام داده است. کاهش مصرف سوخت در خودروها بسیار مورد توجه بوده و با کاهش وزن خودروها مصرف سوخت و در نتیجه تولید گاز مونواکسید کربن کاهش می­‌دهد.

ما فرایند پوشش‌دهی اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما را جهت تشکیل یک پوشش محافظ روی سطح قطعات آلومینیومی و منیزیمی در صنعت خودروسازی پیشنهاد می­‌کنیم.