آندایز

فرایند آندایز در چهار دسته زیر در شرکت تاراپوشش قابل انجام است:

آندایز آلومینیوم

آندایز تیتانیوم

آندازیز سخت 

میکرو آندایز سخت

آندایزینگ تیتانیوم
آنازینگ آلومینیوم