آبکاری

آبکاری شامل دو بخش زیر میباشد:

آبکاری الکترولس (Electroless plating)

آبکاری الکتریکی (Electroplating)